NBC Passes on David Koechner Variety Sketch Show

NBC Passes on David Koechner Variety Sketch Show